Zrušení objednávky a odstoupení od smlovy ve 14. denní lhůtě
Kupující, který uzavřel kupní smlouvu a zakoupil zboží v e-shopu, může odstoupit od smlouvy do 14. dnů od převzetí, doručení zboží,( v souladu s ob. z. § 1829 odst. 1) 
Odstoupili kupující od smlovy, zašle prodávajícímu nejpozději do 14. dnů od odstoupení  od kupní smlouvy zboží které obdržel na adresu firmy: Sládečkova 703/23 Ostrava Michálkovice 71500
Náklady na vracení, doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
Zboží musí být vráceno v původním a nepožkozené originálním balení, spolu s daňovým dokladem.
Zboží nesmí jevit známky opotřebení, poškození, zboží musí být nepoužíte, nenošené.
Po vrácení zboží budou  Kupujícímu  vráceny peněžní prostředky na jím udané číslo bankovního účtu a to do 14. dnů od dodání zboží.
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit. 
Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
V případě, že kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené,  nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
Pokud odstoupíte od smlouvy s prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy a obdržení zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).
Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů Prodávajícího, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, nebo e-mailem).
Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Vyřízení reklamace
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. 
Za vady vzniklé přepravcem neručíme. 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.  měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží,  dokladem o koupi.  Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu.
Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní a doporučujeme zboží, zásilku pojistit. 
Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu: Sládečkova 703/23 Ostrava Michálkovice 71500
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě 

Ochrana osobních údajů
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů. 
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů(č.101/2000Sb.z.) za účelem plnění předmětu smlouvy. 
Kupujíí má právo být informován prodávajícím jaké údaje o něm eviduje.
Kupující je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit písemný nesouhlas s jejich zpracováním.
Dozor nad kontrolou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Výměna zboží
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiné. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem, pojištěné, ne na dobírku na naši adresu. Kupující je povinen přiložit doklad o koupi. 
Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. 

Ostatní
Každá objednávka je závazná, Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb, dle našich obchodních podmínek.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.